Adatvédelmi irányelvek

RGMÁNIA RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET BELSŐ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések

A szabályzat hatálya kiterjed RGmánia Ritmikus Gimnasztika Sportegyesületre (a továbbiakban: Adatkezelő).

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő által meghatározott célra kezelt személyes adatokra.

II. A szabályzat célja

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

III. Értelmező rendelkezések 

Az utasítás alkalmazásában

a) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai rögzítése.

c) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – az érintett neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, email címe, telefonszáma, TAJ kártya száma, adószáma, azonosító jele, személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma, útlevélszáma, útlevelének másolata, képviselőjének neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, iskolájának neve, címe, igazgatójának neve, versenyengedély nyilvántartási száma, sportorvosi engedélye és érvényessége, testsúlya, magassága, felszereléshez kapcsolódó adatai, szükség esetén bankszámlaszáma.

d) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

e) adatvédelem: az érintett információs önrendelkezési jogának érvényre juttatása érdekében a személyes adatok kezelésének normatív szabályozása;

f) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

IV. Az adatkezelő megnevezése

Szervezet neve: RGmánia Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

Székhelye: 1147 Budapest Benkő utca 46/a

Bejegyző határozat száma: 77.Pk.60.393/2014/4.

Nyilvántartási szám: 15622

Szervezet adószáma: 18622193-1-41

Email: rgmaniase@gmail.com

V. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek

Az Adatkezelő Alapszabályában meghatározott elnöksége, illetve az elnökség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni a személyes adatokat. Az adatkezelő az adatokat nem teszi közzé.

VI. A kezelt személyes adatok köre

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

Az Adatkezelőhöz történő csatlakozás során az érintettnek meg kell adnia a következő személyes adatokat: neve, lakcíme, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, email címe, telefonszáma, TAJ kártya száma, adószáma, azonosító jele, személyi igazolvány száma, lakcímkártya száma, útlevélszáma, útlevelének másolata, képviselőjének neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, iskolájának neve, címe, igazgatójának neve, versenyengedély nyilvántartási száma, sportorvosi engedélye és érvényessége, testsúlya, magassága, felszereléshez kapcsolódó adatai, szükség esetén bankszámlaszáma.

A tagok személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő betartja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő tagja az alábbi jogaival élhet:

a) tájékoztatás: az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről;

b) hozzáférés joga: az érintett jogosult hozzáférni az összes olyan személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart;

c) törléshez való jog: az érintett jogosult kérni a kezelt személyes adatai törlését, az adatkezelő jogosult a kérést elbírálni, és köteles erről tájékoztatni az érintettet;

d) helyesbítés: az érintett jogosult kérni pontatlan adatainak helyesbítését az adatkezelőtől;

e) elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, akkor az adatkezelő minden ésszerűen elvárható lépést köteles megtenni, hogy az összes címzett a törlési kérelemről értesítést kapjon;

f) adathordozhatósághoz való jog: az adatkezelő köteles az érintett által megadott személyes adatokat – széles körben használt, géppel olvasható formátumban – az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri;

g) tiltakozás: az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti;

h) adatkezelés korlátozása: az érintett kérheti személyes adatainak korlátozását, az adatkezelő ebben az esetben azonosító jelzéssel látja el az adatokat, további adat kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

VII. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – a belépési nyilatkozat mellékleteként szereplő adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat elolvasásával és aláírásával – adja meg.

A csatlakozás során megadott telefonszám és e-mail cím adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: kapcsolattartási célokat, illetőleg az érintett részére értesítés megküldésére szolgál.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

VIII. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelőhöz történő belépés során megadott adatok kezelése a tagsági jogviszony fennállásáig tart.

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni.

Az érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Levelezési cím: 1147 Budapest Benkő utca 46/a

E-mail: rgmaniase@gmail.com

Az érintett személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az illetékes megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál – https://naih.hu/online-uegyinditas.html – bejelentéssel az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Budapest, 2020.09.08

Márton Minea

RGmánia Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

elnöke